Regulations

EXTRAS din REGULAMENTUL de organizare a ”Tombolei CAR Regiunea Vest” 2022 ”TOMBOLA PRIMĂVERII”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Art.1 Organizatorul tombolei este Asociația C.A.R. Regiunea Vest persoana juridică română, având sediul social în Deva, bd. Mihail Kogălniceanu, nr.4, cam 20-26, înregistrată la Judecătoria Deva sub nr. 11/PJ/03.02.1998, Cod Fiscal CIF 8417441, având contul curent nr. RO61BRDE220SV03728752200, deschis la BRD DEVA, reprezentata legal prin dna Petrucean Ramona Președinte și dl Petreanu Cristinel – Director General.

Art.2 Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Un extras din Regulament va fi publicat pe site-ul oficial www.utcar.ro.

Art.3 Tombola, a cărei organizare a fost aprobată de Conferința ordinară a AsCAR Regiunea Vest din data de 26.04.2021, se desfășoară în condițiile prevăzute de OUG nr.77/2009 în scopul, de a crea cadrul favorabil pentru informarea tuturor membrilor C.A.R. în legătură cu activitatea caselor de ajutor reciproc afiliate AsCAR Regiunea Vest, cu performanțele deosebite obținute de acestea, cu multitudinea de prestații de natură financiară și socială oferite. În acest scop biletul de participare la tombolă va constitui suportul unui cuprinzător set de informații despre toate casele de ajutor reciproc afiliate AsCAR Regiunea Vest, inclusiv nominalizarea acestora. Fiecare dintre casele participante vor avea o secțiune dedicată pe biletul de tombolă, fiind tipărite pentru fiecare un număr de bilete corespunzător.

Art.4 Organizarea tombolei, este o prerogativă a AsCAR Regiunea Vest prevăzută în art.13.6 litera t din statutul asociației, potrivit căruia aceasta ”aprobă gama de servicii de natură financiară și socială care se va practica de asociație și de casele de ajutor reciproc, regulamentele care stau la baza acestor prestații, modul de constituire și de gestionare a fondurilor aferente”.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Art.5 Tombola se va desfășura în perioada 1 august 2021 – 16 aprilie 2022 și se adresează membrilor caselor de ajutor reciproc aflați în evidența acestora la data de 30 iunie 2021. În acest sens fiecare casă de ajutor reciproc va primi până la data de 31 octombrie 2021 biletele de tombolă … înseriate securizate și ștampilate cu parafa AsCAR Regiunea Vest. Distribuirea biletelor de tombolă către membrii C.A.R. se realizează în perioada 1 noiembrie 2021 - 15 martie 2022. Repartizarea intervalelor de serii pentru fiecare C.A.R. participant se va face prin tragere la sorți organizată, de regulă, în cadrul ședinței Consiliului director al AsCAR Regiunea Vest aferentă trimestrului doi al fiecărui an pentru anul viitor.

Art.6

(1) Pe biletul de tombolă vor fi făcute precizări cu privire la premiile ce vor face obiectul acesteia, costul biletului, seria biletului, condițiile de desfășurare, data și locul tragerii tombolei, vor fi nominalizate toate casele afiliate AsCAR Regiunea Vest, precum și o secțiune dedicată fiecărei C.A.R. participante unde aceasta va fi promovată separat, urmând ca textul publicitar și de prezentare să fie transmis către AsCAR Regiunea Vest până la data de 06 august 2021.

(2) În cazul în care o C.A.R. participantă nu intenționează să folosească secțiunea dedicată pentru publicitate, poate renunța la această secțiune, urmând a fi folosită de AsCAR Regiunea Vest pentru publicitatea generală.

(3) Pe biletul de tombolă se vor prezenta și informații generale cu privire la performanțele și serviciile oferite de C.A.R. membre ale AsCAR Regiunea Vest, precum și valoarea premiilor oferite.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art.7 Tombola este accesibilă tuturor membrilor, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Participarea la aceasta tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Nu vor beneficia de bilete și nu vor participa la tombolă membrii minori, salariații caselor de ajutor reciproc în unitățile în care sunt angajați, membrii Consiliilor directoare și ai comisiilor de cenzori ale C.A.R. la casele unde sunt aleși.

Art.8 În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, Asociația CAR Regiunea Vest și casele afiliate participante la Tombolă, în calitate de "Operatori", prelucrează datele cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în regulament. Prin participarea la tombolă, membrii își exprimă acordul pentru ca organizatorul să prelucreze datele referitoare la numele complet, numărul de telefon sau adresa de e-mail, inclusiv în scopuri publicitare (foto, video) în cazul în care aceștia se vor număra printre câștigători. Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Art.9 Dacă persoana care a primit biletul de tombolă nu mai deține calitatea de membru C.A.R., la data când va avea loc tragerea tombolei, va pierde dreptul de participare.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE TOMBOLEI

Art.10 Premiile care vor face obiectul tragerii tombolei vor fi următoarele:

  • - Un autoturism Dacia Sandero Stepway;
  • - 20 premii în bani a câte 5.000 lei;
  • - 30 premii în bani a câte 2.500 lei;
  • - 40 premii în bani a câte 1.500 lei;
  • - 50 premii în bani a câte 1.000 lei.
  • - 60 premii în bani a câte 500 lei

Astfel numărul premiilor se va majora de la 181 în anul 2021, la 201 în 2022.

Valoarea totală a premiilor în bani este de 315.000 lei la care se adaugă valoarea autoturismului aproximativ 12.500 eu.

Pentru a fi validați câștigătorii trebuie să prezinte biletul de tombolă, cu seria extrasă.

Câștigătorul premiului cel mare – Autoturism Dacia, nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri, fiind obligat ca cel puțin trei ani de zile să păstreze în proprietate autoturismul și să nu îndepărteze înscrisurile promoționale de pe el.

Art.11 Câștigătorilor tombolei li se vor aduce la cunoștință rezultatul în termen de trei zile lucrătoare după tragerea la sorți, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate la C.A.R. Prin participarea la tombolă, membrii sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premii, identitatea câștigătorului și câștigurile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea AsCAR Regiunea Vest.

În cazul în care câștigătorul nu revendică în 30 zile calendaristice premiul câștigat sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul va rămâne la C.A.R.

Art.12 Imposibilitatea câștigătorului și/sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează AsCAR Regiunea Vest și casele de ajutor reciproc participante la tombolă de orice răspundere.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE TRAGERE A TOMBOLEI

Art.15 Tragerea tombolei va avea loc în data de 15 aprilie 2022, orele 12:00 la sala de conferințe din Hunedoara a AsCAR Regiunea Vest, în prezența a câte doi reprezentanți din partea fiecărei case de ajutor reciproc, a unor reprezentanți din partea presei scrise și audiovizuale, acreditați la această acțiune, iar dacă evoluția pandemiei nu va permite acest lucru, tragerea tombolei se va face printr-o platformă on-line, în prezența membrilor Consiliului director al AsCAR Regiunea Vest. Extragerea seriilor câștigătoare se va face electronic, cu ajutorul unui soft specializat, în două etape. Prima etapă va fi extragerea ordinară pentru alocarea celor 201 premii. A doua etapă va fi o extragere pentru acordarea premiilor suplimentare, la care vor participa casele care nu au avut nici o serie câștigătoare la prima extragere astfel încât la final toate C.A.R. participante să aibă cel puțin un câștigător. Valoarea premiilor suplimentare va fi de 1.000 lei fiecare, iar numărul acestora va fi egal cu cel al caselor care nu au câștigat nimic la prima extragere. Procedura va fi proiectată on line pe ecranul mare al sălii sau printr-o platformă on-line. Extragerile se vor efectua pentru fiecare premiu în parte, în ordine crescătoare valoric, seriile extrase fiind trecute într-un proces verbal al tragerii tombolei, încheiat de către membrii comisiei de organizare a tragerii tombolei.

Art.16 Rezultatele tragerii tombolei vor fi publicate pe site-ul oficial www.utcar.ro și pe rețelele de socializare. Seriile câștigătoare ale tombolei și premiile câștigate vor fi publicate prin afișare la sediul fiecărei case de ajutor reciproc.

Art.17 Premiul cel mare, autoturismul Dacia Sandero Stepway, va fi predat câștigătorului de către reprezentanții AsCAR Regiunea Vest, cu toate actele necesare întocmite direct pe numele acestuia. Cuantumul premiilor în bani se va vira de AsCAR Regiunea Vest în contul fiecărei C.A.R. în funcție de rezultatele extragerilor urmând ca fiecare casă de ajutor reciproc să achite membrilor câștigători aceste premii prin propriile practici.

Art.18 Eventualele contestații în legătură cu organizarea tombolei vor fi adresate Biroului executiv al AsCAR Regiunea Vest, care le va analiza și soluționa potrivit prezentului regulament și a prevederilor legale în vigoare.

Art.19 După finalizarea tombolei, directorul economic al AsCAR Regiunea Vest va prezenta Biroului executiv o informare cu principalele aspectele privind derularea procedurilor prevăzute în prezentul regulament, sumele încasate și utilizarea acestora, biletele anulate sau neatribuite.

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului director al AsCAR Regiunea Vest din data de 22.07.2021.

Asociația C.A.R. Regiunea Vest

PREȘEDINTE

PETRUCEAN Ramona